Statuten bij oprichting van de VZW

OPRICHTING VZW MAKERSLAB DE SHACK

De ondergetekenden:

 1. Degrande Tommy, wonende in de Heistraat 20, 9980 Watervliet
 2. Van Acker Joy, wonende in de Weegbrugstraat 15, 9185 Wachtebeke
 3. Andelhofs Bram, wonende in de Alfred De Taeyestraat 9, 9970 Kaprijke

Zijn overeengekomen op 09 September 2018, om in overeenstemming met de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, de vereniging zonder winstoogmerk “Makerslab De Shack” op te richten waarvan de statuten als volgt luiden:

STATUTEN VZW MAKERSLAB DE SHACK

TITEL I. – Benaming, Zetel, Doel, Duur

Art 1.   De vereniging draagt de naam “Makerslab De Shack”, verkort “De Shack”.

Art 2.   De vereniging heeft haar zetel in Vlaanderen, gelegen te 9980 Sint-Laureins, Leemweg 5, in het gerechtelijk arrondissement Gent.

Art 3.   De vereniging heeft als doel een creatief forum uit te bouwen voor ideeën en projecten met betrekking tot oude en nieuwe technologieën en technologisch geïnspireerde subculturen; bij te dragen tot het intensifiëren van deze cultuurbeleving, cultuurparticipatie en het geven van waardevolle impulsen; zich interdisciplinair op te stellen en samen te werken met andere individuen en verenigingen, in lokale, nationale en internationale context; de door de leden van de vereniging opgebouwde kennis in deze materie te delen aan alle geïnteresseerden door middel van demonstraties, lezingen, workshops en kampen, in die zin dient de vzw ook een educatief doel; de vereniging wil spelenderwijs werken met materialen en technologieën stimuleren bij alle leden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of kennis.

Zij is bovendien bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met de doelen omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om deze doelen te bereiken. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doelen nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.

Art 4.   De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en is ideologisch, filosofisch en politiek ongebonden.

TITEL II. – Leden

Art 5.   De vereniging zal minstens 3 werkende leden tellen. De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. De oprichters zijn de eerste werkende leden van de vereniging.

De niet-werkende leden bezitten uitsluitend de rechten en plichten die hen uitdrukkelijk door de statuten of het huishoudelijk regelement worden toegekend. Zij hebben geen stemrecht in de algemene vergaderingen.

Art 6.   Als lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, evenals openbare besturen die door de raad van bestuur als zodanig worden toegelaten. Wie lid wil worden dient zijn verzoek schriftelijk over te maken aan het dagelijks bestuur. Dit schriftelijk verzoek kan gebeuren via brief, via email of via een online inschrijvingsformulier op de website van de vereniging.

Art 7.   Het dagelijks bestuur beslist vrij over elk verzoek tot toetreding. Bovendien kan het dagelijks bestuur bijkomende, bindende voorwaarden opleggen aan elk niet-werkend lid bij toetreding.

Art 8.   Alle leden dienen lidgeld te betalen. De raad van bestuur bepaalt het lidgeld voor de leden. Het bedrag kan op elk ogenblik worden herbekeken in functie van de werking van de vereniging. Het lidgeld voor werkende leden kan maximaal 1000 EURO per jaar bedragen. Het lidgeld voor niet-werkende leden kan maximaal 2000 EURO per jaar bedragen.

Art 9.   Elk lid kan te allen tijde, en mits in achtneming van één maand voorafgaande kennisgeving aan de raad van bestuur, uit de vereniging treden, doch niet alvorens hij de opeisbare geworden bijdragen heeft betaald. Het ontslag dient schriftelijk aan de raad van bestuur te worden overgemaakt. Dit schriftelijk verzoek kan gebeuren via brief of email.

Art 10.Elk lid dat weigert het lidgeld te betalen, wordt geacht ontslag te nemen.

Art 11.Tot uitsluiting van een lid kan alleen door een algemene vergadering worden besloten, met twee derde meerderheid van stemmen door de aanwezige werkende leden, nadat het lid is gehoord, althans opgeroepen.

Art 12.Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, of wanneer het lid in staat van verlengde minderjarigheid verklaard wordt, of onder voorlopige bewind wordt gesteld.

TITEL III. – Algemene vergadering

Art 13. De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en is het hoogste gezag in de vereniging. Zij is bevoegd voor hetgeen bepaald is in de Wet van 27 juni 1921, en onder andere, maar niet uitsluitend:

 1. Goedkeuring en wijziging van de statuten;
 2. Benoeming en afzetting van de bestuurders en het vastleggen van hun eventuele vergoedingen;
 3. Verlening van kwijting aan de bestuurders;
 4. Goedkeuring van de begroting en jaarrekeningen;
 5. Vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 6. Uitsluiten van leden en het vaststellen van de ledenlijst;
 7. Het beslissen tot omzetting van de vereniging is een V.S.O.;
 8. Alle andere door de statuten aan de algemene vergadering expliciet toegekende bevoegdheden;

Art 14.De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen, door middel van een email of brief geadresseerd aan alle werkende leden, door een lid van de raad van bestuur met de vermelding van de agenda, ten minste 10 dagen voor de bijeenkomst.

Dit gebeurt minstens eenmaal per jaar binnen de eerste zes maanden volgend op het afsluiten van het boekjaar.

De eerste algemene vergadering wordt standaard vastgelegd op de eerste zondag van de maand Mei.

Art 15.De algemene vergadering wordt voorgezeten door iemand aangeduid door de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige leden.

Art 16.De agenda wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk lid, werkend of niet-werkend kan punten toevoegen aan de agenda door deze bekend te maken aan de raad van bestuur voor de oproeping verzonden wordt. Agendapunten die later worden ingediend moeten worden goedgekeurd door de algemene vergadering bij aanvang van de vergadering.

Art 17. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op uitdrukkelijke wijze beraadslagen en besluiten indien de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping.

Art 18.Ieder werkend lid kan schriftelijk een volmacht geven aan een ander werkend lid, die het daarbij horend stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een lid houder mag zijn van meer dan één volmacht.

Art 19.De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen, met uitzondering van het uitsluiten van leden, waarbij een twee derde meerderheid noodzakelijk is. Bij staking van stemmen, dient een volgende algemene vergadering te worden belegd met dezelfde agenda. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Art 20.De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging gehouden bijzonder register.

Art 21.De besluiten van de algemene vergadering worden de leden en belanghebbende niet-leden mondeling of bij gewone brief of email ter kennis gebracht, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven bekendmakingen.

TITEL IV. – De Raad van Bestuur

Art 22.De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum drie bestuurders. De raad kan enkel bestaan uit werkende leden, doch niet elk werkend lid is lid van de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur worden benoemd op de Algemene vergadering voor onbepaalde duur.

Art 23.In de raad van bestuur hebben alle leden gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van het oudste aanwezige lid doorslaggevend.

Art 24.De raad van bestuur kan een of meerdere leden de bevoegdheid geven om de vereniging voor een specifiek doeleind rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Art 25. Het mandaat van een lid van de raad van bestuur eindigt:

 1. Bij afzetting door de algemene vergadering die dit te allen tijde kan beslissen.
 2. Bij overlijden
 3. Bij vrijwillig aangeboden ontslag, in welk geval de bestuurder desgevallend zal aanblijven tot redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien.

Art 26.De bevoegdheden van de raad van bestuur zijn:

 1. Het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering.
 2. Het verzorgen van de algemene en financiële leiding over de vereniging.
 3. Het vertegenwoordigen van de vereniging bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
 4. Het optreden als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen en het beslissen over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen.
 5. Het uitoefenen van de residuaire bevoegdheid binnen de vereniging voor alles van niet expliciet door de wet of de statuten toegewezen is aan de algemene vergadering.

Art 27.De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. De raad van bestuur kan samen worden geroepen door een of meerdere bestuurders. De vergadering is slechts geldig als meer dan de helft van de aanwezige bestuurders aanwezig zijn. De agenda voor de vergadering wordt bepaald aan het begin van de vergadering. Elke bestuurder kan een of meerdere agendapunten toevoegen.

Art 28.De beslissingen van de raad van bestuur worden bekend gemaakt, door bijvoorbeeld publicatie online, via email of brief aan alle bestuurders en alle leden van de vereniging.

TITEL V. – Begroting en rekeningen

Art 29.Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Bij het einde van

elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar en maakt de begroting voor het volgende jaar op. Deze worden aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet als dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.

TITEL VI. – Ontbinding en vereffening

Art 30.De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 van de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 of door een gerechtelijke beslissing.

Art 31. Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebrek daaraan, door de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun vergoeding en bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking van de goederen en de bestemming van het actief van de vereniging vastgesteld.

Art 32.Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig of gerechtelijk, is de vereffenaar gehouden het netto actief vermogen te bestemmen aan een vereniging met soortgelijk doel, zoals bepaald door de Algemene vergadering, of bij ontstentenis van een dergelijk besluit, door de vereffenaar.

TITEL VII. – Slotbepalingen

Art 33.Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 09 September 2018 tot 31 December 2018.

Art 34. Aldus goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering te Sint-Laureins op

09 September 2018 in twee exemplaren waarvan er één bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging en waarvan het andere (digitaal) wordt neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

Art 33.De raad van bestuur zal het huishoudelijk regelement vaststellen. In dit

huishoudelijk regelement wordt geregeld al wat op grond van deze statuten regeling behoeft of op andere gronden regeling zal blijken te behoeven. Wijzigen van het huishoudelijk regelement geschiedt bij besluit van de raad van bestuur. De regelementen zullen geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de Wet of de statuten.

OVERGANGSBEPALINGEN

Getekend:

De algemene vergadering duidde tijdens haar oprichtingsvergadering van 09 September 2018 volgende personen aan als bestuurders;

Degrande Tommy (Eeklo, 21-06-1980),

Van Acker Joy (Gent, 06-09-1988),

Andelhofs Bram (Leuven, 25-06-1983)

Gedaan te Sint-Laureins,

Op 09 September 2018

Tommy Degrande                           Joy Van Acker                      Bram Andelhofs

Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 september 2018